ฟรี

ยินดีต้อนรับสู่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ประจำปี 2564

ของ

โรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2