ฟรี

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 แบบ On-Site

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 แบบ On-Site จากเดิม 14 มิถุนายน 2564
ออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยโรงเรียนได้กำหนดจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน
เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้การช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On/Hand)
10 มิ.ย. 64 | รับชม : 29 ครั้ง