ฟรี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

28 พฤษภาคม 2564 : โรงเรียนบ้านคลองสอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสาท สุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่ง นายธนิต เยี่ยมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสอง ได้รายงานผลการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตลอดจนร่วมปรึกษา เสนอแนวคิดในการพัฒนาบริบทของสถานศึกษาผ่านการระดมทุนจากทุกภาคส่วน
 

1 มิ.ย. 64 | รับชม : 34 ครั้ง