ฟรี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

9 เมษายน 2564 : โรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภายในกิจกรรมมุ่งหวังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิใจกับสถานศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ตลอดจนให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องด้วย

9 เม.ย. 64 | รับชม : 54 ครั้ง