ฟรี

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม "ธรรมะสัญจร"

      โรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพระวิทยากรได้มาให้ความรู้เรื่องการรักษาศีล 5 และการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก 5 ดี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

 
   
  
 

 
31 มี.ค. 64 | รับชม : 50 ครั้ง