ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (Vision)

          โรงเรียนจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยี    อนุรักษ์ความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  มุ่งพัฒนาผู้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   มีสุขภาพดีและมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


พันธกิจ  (Mission)

 • จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

 • จัดหาสื่อ  เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอ

 • พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

 • พัฒนาครูผู้สอนให้ศักยภาพสูงสุดสู่มืออาชีพ

 • ให้ชุมชนร่วมวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทำให้การศึกษาเป็นไปตามความ

 • ต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง

เป้าประสงค์

 • โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 • โรงเรียนมีสื่อ  เทคโนโลยีทางการศึกษาเพียงพอและใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

 • ครูจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน  ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

 • นักเรียนสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 • ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

 • ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 • ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา