ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ

บ.ส.


สีประจำโรงเรียน

สีชมพู - สีน้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน