ฟรี

ประวัติโรงเรียน

 

        โรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517  โดยมีนายเฉลียว - นางลัดดา สุขแก้ว ได้มอบที่ดินจำนวน 14 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ให้กับทางราชการเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมา พ.ต.อ.เพิ่ม ปวิตตศิริ ธ.บ. ได้ทำหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาตเปิดโรงเรียนประถมศึกษาและรับอนุญาตให้ก่อสร้างและเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวครั้งแรก โดยประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือกันบริจาควัสดุเพื่อก่อสร้าง โดยมี พ.ต.อ.เพิ่ม ปวิตตศิริ และพระภิกษุพันจ่าอากาศเอกนิล แมนผดุง ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จนสามารถสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สภาพอาคารมีลักษณะหลังคามุงจาก เสาไม้ พื้นดินธรรมดามีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร โต๊ะ เก้าอี้ได้ขอยืมไม้กระดานพื้นบ้านของนายขวัญ สุขสวัสดิ์ ราษฏรที่อยู่ใกล้ ๆ มาเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ก่อนที่จะได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดให้ ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร แบ่งเป็นสองห้องเรียนหลังคามุงกระเบื้องสีขาวพื้นดินธรรมดา
        ที่ตั้งเดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแปลงยาว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา
        โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่ง นายพูนทรัพย์ กำเหนิดสุข ครูโรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์ มาทำการสอนเป็นครั้งแรกและนับว่าเป็นครูคนแรกของโรงเรียนนี้ มีนักเรียนจำนวน 56 คน ซึ่งต่อมาได้งบประมาณก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ต่อไปนี้
 •         พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหาร
 •         พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ข จำนวน 1 หลัง ราคา 200,000  บาท
 •         พ.ศ. 2522 ได้รับบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ชนิดเดี่ยวจำนวน 50  ชุด
 •         พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด
 •         พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104 จำนวน 1 หลัง
                           ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 201  จำนวน  1   หลัง
                            ได้งบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด
 •         พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26  จำนวน  1  หลังคณะครูและประชาชนได้บริจาคทรัพย์และร่วมมือกันก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน โดยต่อเติมอาคารเรียน สปช. 104 ชั้นล่าง จำนวน  1  ห้อง
 •         พ.ศ. 2535 คณะครูและประชาชนได้บริจาคทรัพย์และร่วมมือกันก่อสร้างห้องพยาบาล โดยต่อเติมอาคารเรียน สปช. 104 ชั้นล่าง จำนวน  1  ห้อง   1 เตียง
 •         พ.ศ. 2539 คณะครูและ ประชาชนได้บริจาคทรัพย์และร่วมมือกันก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์โดยต่อเติมอาคารเรียน สปช. 104 ชั้นล่าง จำนวน  1  ห้อง
 •         พ.ศ. 2547 คณะครูและ ประชาชนได้บริจาคทรัพย์ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมปูกระเบื้อง
 •         พ.ศ. 2548 พ.ต.อ.เพิ่ม  คุณนายแฉล้ม  ปวิตตศิริ บริจาคทรัพย์สร้างป้ายชื่อโรงเรียน ราคา 12,000 บาท
                          บริษัทยูลินีเวอร์ ประเทศไทยจำกัด บริจาคทรัพย์สร้างโรงอาหาร  โดยต่อเติมจากอาคาอเนกประสงค์ราคา 400,000  บาท
 •       พ.ศ. 2549  คุณทวีป  ศรีบัว  ผู้แทนคณะจัดงานหลวงตาต๊าด วัดด่านเงินมอบเงิน 20,000  บาท เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
                         คุณพริ้ม  ภววรพันธ์  บริจาคเงิน 54,350  บาท  ติดตั้งระบบไฟฟ้า พัดลมต่อเติมที่ล้างภาชนะ ปรับปรุงทางเท้ารอบโรงอาหาร ปรับปรุงอ่างล้างหน้าบริเวณอาคาร 1
 •         พ.ศ.  2550 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยถมดินรอบบริเวณสนามวอลเลย์บอล สนามเด็กเล่น บริเวณสวนรักการอ่าน ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร 2  บริเวณโรงจอดรถ
 •       พ.ศ. 2551 สร้างถนนคอนกรีตด้านหน้าอาคารเรียน และทางระบายน้ำ   จัดทำสวนหย่อม บริเวณหน้าสนามเด็กเล่นสร้างหลังคาที่ล้างภาชนะบริเวณโรงอาหาร สร้างหลังคาคุม ทางเท้า ระหว่างอาคารเรียน 1 และโรงอาหาร ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล 
                        สร้างหลังคาที่แปรงฟัน ทำทางเท้ารอบอาคารเรียน 2 และด้านหลังอาคารอนุบาล ด้วยงบผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน
 •         พ.ศ. 2552 สร้างศาลา 6 เหลี่ยม  ได้รับบริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเป็นมูลค่า 100,000 บาท จากบริษัทวิศวกิจพัฒนา จำกัด โดยการประสานงานจากคณะชมรมลูกหลวงพ่อโสธร บริษัทบางกอกไทร์ รีไพเนอรี่และบริษัทไซท์ เพรพพาเรชั่นแมนเนจเมนท์ จำกัด  บริจาคคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบ  Lan  และปรับปรุงห้องคอม เป็นมูลค่า  100,000  บาท
                          บริษัทโตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ บริจาคทุนการศึกษา 80  ทุน  เป็นเงิน 40,000  บาทอุปกรณ์ห้องสมุด สื่อ กีฬา  เป็นเงิน 60,000  บาท  ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้น ป.4 ต่อเติมห้องสมุด ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องเสาธง
 •         พ.ศ.  2553 สร้างโรงจอดรถสำหรับครู  ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
 •         พ.ศ.  2554 สร้างศาลาด้านหน้าโรงอาหาร
 •         พ.ศ.  2557 ปูพื้นกระเบื้องโรงอาหาร โดยได้รับงบประมาณจากบริษัทโตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ เป็นเงิน  25,000  บาท
 •         พ.ศ. 2560 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องเรียนอนุบาล 1 เป็นเงิน 200,000 บาท
 •         พ.ศ. 2561 ต่อเติมห้องน้ำอนุบาล 3 ห้อง พร้อมที่แปรงฟัน เป็นเงิน 100,000 บาท
                           สร้างรั้วลวดหนาม โดยได้รับงบประมาณจากบริษัทอีซูซุบอดี้ คอร์ปเปอร์เรชั่น ประเทศไทยจำกัด จำนวน 68,550 บาท
                           สร้างห้องอเนกประสงค์และปรังปรุงสนามเด็กเล่น ได้รับงบประมาณจากบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด จำนวน 200,000 บาท
                           สร้างห้องน้ำได้รับงบประมาณจากบริษัทฮิดากาโยโก เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด จำนวน 110,000 บาท