ฟรี

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านคลองสองจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน และรับทราบแนวทางนโยบายของโรงเรียนในด้านการจัดการศึกษา ภาคเรียนทีีี่ 2 ปีการศึกษา 2564