ฟรี

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

26 มีนาคม 2564 : โรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 มีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีบัตรเสียในการเลือกตั้งครั้งนี้